Zásady zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO VÁS

Zásady zpracování osobních údajů společnosti m3u.cz

 1. K čemu slouží tento dokument?
  • účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
 2. Co jsou to osobní údaje?
  • veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat
 3. Co je to zpracování osobních údajů?
  • jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení
 4. Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
  • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory
  • dodržení našich zákonných povinností
  • náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.)
  • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy
  • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů
  • datum narození
  • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
  • e-mailová adresa a telefonní číslo
  • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete
  • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby
  • údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte, včetně informací o tom, jaké pořady sledujete
  • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany
 5. Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?
  • v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba
 6. Co je to přímý marketing?
  • přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich zákazníků, s nabídkou obdobného zboží a služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o nabídku výhodnějšího nebo většího balíčku, oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.)
  • toto oslovování může probíhat formou e-mailu či SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce zboží a služeb
  • vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. opt-out), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, o kterém Vás budeme včas informovat
 7. Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?
  • správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky
  • Vaše osobní údaje zpracováváme především my, m3u.cz, IČO: 06878857, se sídlem Bednářská 52/2, Duchcov, 419 01 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů.
  • v případě, že budete sledovat pořady z videotéky (VOD), které jsou zdarma, bude informace o tom, že jste v rámci tohoto pořadu zhlédl reklamu, předána provozovateli reklamního systému. Důvodem je skutečnost, že tyto pořady jsou financovány právě z reklamy a tímto je prokázáno, že reklama byla zhlédnuta. Jinak bychom Vám pořady nemohli poskytnout zdarma, ale byly by zpoplatněny. Upozornění na tuto skutečnost, včetně informace o provozovateli reklamního systému (tj. o tom, komu budou informace předány), budou k dispozici ve videotéce, resp. u každého dotčeného pořadu.
 8. Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?
  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
  • po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
  • dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)
 9. Jaká jsou má práva?
  • právo na informace o zpracování
  • veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu
  • pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže
  • právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz
   • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
   • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
   • část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je Vám k dispozici v uživatelském rozhraní na našich internetových stránkách (viz bod 9), a pokud to uživatelské rozhraní umožňuje, lze zde osobní údaje také opravovat či měnit
   • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
  • právo vznést námitku
   • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
   • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit
   • bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul
  • právo na přenositelnost údajů
   • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte
  • právo podat stížnost u ÚOOÚ
   • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
  • právo na omezení zpracování
   • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění
   • zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní
  • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
  • toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
 10. Naše právo ověřit členský stát Vašeho bydliště
  • v případě, že s námi uzavíráte smlouvu o poskytování on-line služby, máme právo ověřit členský stát Vašeho bydliště, abychom Vám mohli umožnit užívání služby i v jiných zemích EU
  • k tomuto jsme oprávněni vyžádat si od Vás prostředky uvedené v článku 5 Nařízení EP a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017, těmito jsou např. občanský průkaz, řidičský průkaz, místo instalace set-top boxu, doklad o úhradě poplatků za služby v daném členském státě apod.
 11. Naše kontaktní údaje
  • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy podpora@m3u.cz nebo písemně v sídle naší společnosti Bednářská 52/2, Duchcov, 419 01
  • v souladu s právními předpisy jsme jmenovali tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který je nezávislý a má na starosti dohled nad tím, aby naše společnost nakládala s osobními údaji tak, jak má. Pověřencem je M3U.CZ a zde jsou jeho kontakty:
   e-mailová adresa: info@m3u.cz.

ZPĚT NA ÚOD