OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky naší služby

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ A POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Účinnost od: 11.03.2021

M3U.CZ ( Petr Smetana, se sídlem Bednářská 52/2, 41901 Duchcov, IČ06878857

 1. Všeobecné podmínky pro zajišťování sítí elektronických komunikací a poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky) obsahují základní technické, provozní, obchodní, servisní a reklamační podmínky pro poskytování příslušných produktů (dále jen Služba).
 2. Podmínky vymezují základní povinnosti a práva webu M3U.CZ, jako Poskytovatele této Služby (dále jen Poskytovatel) a účastníků této Služby (každý z nich dále jen Účastník).
 3. Služba bude ze strany Poskytovatele poskytována Účastníkovi na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Účastníkem písemnou nebo elektronickou formou a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách (dále jen Smluvní vztah). Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smluvního vztahu.
 4. Podmínky jsou platné od 11.3.2021 a můžou být aktualizovány . K platnosti aktualizace těchto podmínek stačí jejich uveřejnění na dále uvedených stránkách WWW dle bodu 21. Provozovatel musí Účastníka o této aktualizaci informovat písemně nebo elektronicky v Uživatelském rozhraní. Pokud Uživatel nesouhlasí s aktualizací podmínek může smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací k datu aktualizace podmínek jednostranně ukončit písemnou výpovědí s projeveným nesouhlasem k přijetí smluvních podmínek zaslanou doporučeným dopisem Poskytovateli a to do 30 dnů od účinnosti aktualizovaných podmínek. Aktualizované všeobecné podmínky se nevztahují na smlouvy s výpovědní lhůtou nad 4 měsíců, kde stále platí smluvní podmínky platné v době uzavření smlouvy terminované smlouvy..
 5. Podmínky vstupují v platnost i po uveřejnění v Telekomunikačním věstníku, bez nutnosti kroků dle bodu č.4 
 6. Účastník pro přístup ke Službě využívá výhradně Poskytovatelem dodané nebo jím autorizované koncové síťové prostředky. Autorizaci vydává pověřený pracovník Poskytovatele nebo mohou být uveřejněny na www stránkách Poskytovatele. Součástí služby je i přístup do Uživatelského rozhraní , představující individuální informační a komunikační nástroj mezi Poskytovatelem a Účastníkem. K připojení do Uživatelského rozhraní se používá (login) a heslo , které je zasláno každému Účastníkovi nebo které obdrží při podpisu smlouvy.
 7. Technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou objednané služby poskytovány, a jejich součásti jsou ve výlučném vlastnictví Poskytovatele (dále jen „zařízení poskytovatele") a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, nahrávat nový firmware, přemisťovat či upravovat.
 8. Účastník se zavazuje řádně používat zařízení Poskytovatele a doplňková zařízení, zejména se Účastník zavazuje nepřipojovat k zařízení poskytovatele ani k doplňkovým zařízením žádné přístroje, které nebyly schváleny poskytovatelem nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v České republice.
 9. Poskytovatel poskytuje pouze podporu při instalaci kabelových,radiových adaptérů a Set top boxů do prostředků výpočetní techniky Účastníka.Služba nezahrnuje zabezpečení zařízení výpočetní techniky Účastníka (antivirová, antispamová ochrana apod),. Na stránkách Poskytovatele jsou doporučené softwary pro individuální zabezpečení výpočetní techniky a odkazy na řešení případných bezpečnostních problémů.
 10. Účastník není oprávněn se zařízením Poskytovatele ani s doplňkovým zařízením jakýmkoliv způsobem nakládat. Účastník nesmí zejména změnit místo jeho instalace bez vědomí poskytovatele, poskytovat jej jako zástavu nebo jej vyvézt mimo území České republiky. Účastník není oprávněn do zařízení Poskytovatele ani do doplňkových zařízení jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od poskytovatele písemné oprávnění.
 11. Účastník je povinen informovat Poskytovatele o zcizení, krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení Poskytovatele nebo doplňkového zařízení nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od vzniku takové události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození zařízení nebo jeho části dle předchozí věty, má účastník právo na jeho výměnu, a to po zaplacení náhrady škody poskytovateli.
 12. Účastník je povinen vrátit doplňkové zařízení poskytovateli nejpozději do 7 (sedmi) dnů od ukončení smlouvy, a to na své náklady a nebezpečí. Za účelem vrácení zařízení Poskytovatele se účastník může spojit s regionálními zástupci nebo autorizovanými prodejci služby.
 13. Jestliže účastník nevrátí doplňkové zařízení ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci nebo jej vrátí ve stavu nefunkčním nebo ve stavu, který zjevně neodpovídá běžnému opotřebení, je poskytovatel oprávněn účtovat účastníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100% jeho hodnoty uvedené v ceníku pod označením pořizovací hodnota přístupového zařízení v den uzavření smlouvy.
 14. Poskytovatel se zavazuje účastníkovi vrátit zálohu nejpozději do 60 (šedesáti) dnů po vrácení úplného a nepoškozeného zapůjčeného nebo doplňkového zařízení Poskytovateli.Předpokladem vrácení zálohy je udání bankovního spojení na účastníka předané společně se zapůjčeným zařízením.
 15. Přenosová rychlost Služby a její dostupnost jsou v dané lokalitě závislé na řadě fyzikálních podmínek jako jsou umístění Účastníka a dostupnost kabelových sítí u radiového připojení také míra rušení a útlum signálu, přenosová kapacita radiového adaptéru, počet radiových adaptérů současně připojených k jednomu přístupovému bodu sítě Poskytovatele, vzdálenost radiového adaptéru od přístupového bodu sítě Poskytovatele apod. Z tohoto důvodu je možné dílčí , časově omezené zhoršení přenosových kapacit Účastníka nikoliv však v rozsahu, které by znemožnily použití Služby. Pro službu Službu není v žádném bodu přenosu garantována minimální efektivní přenosová rychlost a může krátkodobě v závislosti na vytížení přenosové tranzitní sítě poklesnout až pod úroveň deklarovaných přenosových parametrů.Poskytovatel si vyhrazuje právo na dočasné snížení kvality (především přenosové rychlosti a dostupnosti služby) poskytované Služby z důvodu provádění testování, měření nebo změn Služby.
 16. Poskytovatel je povinen poskytnout Účastníkovi náhradu v případě že připojení je nefunkční více než 48 hodin v jednom celku v jednotlivém kalendářním měsíci.Náhrada je poskytnuta pokud je závada na straně technologie provozovatele. Náhrada není poskytnuta v případě, že tato závada je způsobena za přípojným místem Provozovatele, tedy za místem , kde je Provozovatel připojen do sítě Internet (přípojný bod provozovatele). Pokud je kontinuální výpadek delší než 10 dnů může Účastník ukončit smluvní vztah okamžitou písemnou výpovědí.
 17. Náhrada v případě výpadku dle bodu 17 je stanovena za každý ukončený den nefunkčnosti sítě a je stanovena odečtením přepočteného měsíčního poplatku na počet dní v měsíci. Náhrada je odečtena z předpisu na další předplatné období nebo pokud předplatné období nenásleduje je náhrada vyplacena převodem na účet účastníka, pokud byl účet poskytnut. Nefunkčnost sítě musí být telefonicky nebo e-mailem nahlášena servisu. O náhradu je nutno písemně nebo elektronicky požádat, vždy je však nutno z bezpečnostních důvodů k žádosti uvést číslo smlouvy a IP adresu. Bez uvedení čísla smlouvy a IP adresy nebude brán na žádost zřetel.
 18. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené při využívání Služby Účastníkovi i jinými Účastníky nebo třetími osobami. Poskytovatel neodpovídá Účastníkovi za škodu vzniklou tím, že Služba byla poskytnuta vadně nebo nebyla poskytnuta vůbec.
 19. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které Účastník šíří v rozporu s Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy.
 20. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit specifikaci Služby. Změnu Služby je Poskytovatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu minimálně 14 dní předem. Oznámení o změně specifikace Služby anebo zrušení Služby musí být učiněno formou zveřejnění na stránkách: www.m3u.cz nebo v Uživatelském rozhraní (přístupné přes stránky www.login.m3u.cz )
 21. Poskytovatel je povinen informovat Účastníky o poskytovaných a nově zaváděných službách především formou elektronické zprávy zaslané do Uživatelského rozhraní nebo i na Elektronickou adresu Účastníka , ale to jen za předpokladu, že ji má účastník ve smlouvě nebo v Uživatelském rozhraní uvedenu.
 22. Účastník je povinen platit (a) vstupní poplatky a (b) pravidelné poplatky v souladu s aktuálně platným ceníkem nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od data obdržení předpisu (zobrazení nové faktury v Uživatelském rozhraní ) na dané období , nejpozději do dne splatnosti uvedené na faktuře; dnem zdanitelného plnění je při opakovaném poskytování služby první den fakturovaného období.
 23. Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemným nebo elektronickým oznámením ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. Uskutečněním platby pravidelných poplatků Účastníkem v souladu s navrženými změnami dojde k přijetí návrhu poskytovatele ze strany účastníka. K akceptaci navrhované změny Poskytovatelem dojde provedením příslušné změny navržené Účastníkem v účtovacím systému Poskytovatele.
 24. Poskytovatel je oprávněn kdykoli za trvání této smlouvy navrhnout účastníkovi změnu výše pravidelných poplatků, a to písemným i elektronickým sdělením nové výše pravidelného poplatku účastníkovi ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem nebo jen uveřejněním nového ceníku na stránkách dle bodu 21. Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši Účastníkem je považováno za souhlasný projev vůle účastníka s touto změnou a takováto změna se stává pro obě smluvní strany platnou a účinnou.
 25. Všechny poplatky uvedené ve smlouvě, smluvních podmínkách a ceníku bude Účastník hradit na bankovní účet Poskytovatele nebo přes online platební bránu na našich www. Číslo účtu je 954587011/3030 vedené u Air Bank a.s. Variabilním symbolem je Váš email a Specifickým symbolem je přidělené ID. U všech plateb včetně mimořádného vyúčtování se v pochybnostech má za to, že předpis nebo vyúčtování bylo Účastníkovi doručeno pátý den po jeho odeslání nebo vystavení v Uživatelském rozhraní. Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet Poskytovatele.Účastník má možnost v Uživatelském rozhraní v sekci FAKTURACE zjistit stav svých faktur po splatnosti, tak i informací o připsání jeho platby na účet Poskytovatele. Jelikož pro Účastníka , který má přístup do Uživatelského rozhraní není jiného objektivního důvodu , které by mu znemožnil informaci o jeho platbách , má se zato, že je zcela informován o svých případných nedoplatcích.
 26. Poskytovatel je oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči Účastníkovi, vyplývající ze smlouvy, a to jednostranným oznámením o započtení vůči záloze s účinky dohody o započtení, přičemž přednostně se započte neuhrazená smluvní pokuta, dlužné poplatky, popř. náhrada škody způsobená poskytovateli.
 27. Na poskytnutí služby poskytování služeb elektronických komunikací není právní nárok. Poskytovatel je oprávněn odmítnout návrh na uzavření Smluvního vztahu:
 28. Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost k informacím v celosvětové síti Internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Poskytovatel není vzhledem k různým fyzikálním podmínkám v dané lokalitě odpovědný za 100% dostupnost ke Službě.
 29. Účastník je povinen při využívání Služby dodržovat tyto Podmínky, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Účastník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.
 30. Poskytovatel neručí za pravdivost, zákonnost ,aktuálnost a soulad se všeobecně uznávanými etickými a morálními normami jakýchkoliv dat pocházejících ze sítě Internet, tak ze zdrojů Účastníků pokud tato data nezveřejnil přímo Poskytovatel nebo pokud je předem prokazatelně neschválil.
 31. Účastník, je povinen v případě, že se ke Službě přihlašuje pomocí on-line registrace (pokud je zřízena) na WWW stránkách Provozovatele nebo pomocí krátkodobého připojení, uvést při vyplňování této registrace pouze pravdivé údaje.
 32. Účastník není oprávněn postupovat třetím osobám přístupové jméno a heslo pro připojení ke Službě především do Uživatelského rozhraní. Účastník je povinen učinit odpovídající opatření k zachování přístupového jména a hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití přístupového jména a hesla je Účastník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Služby až do okamžiku oznámení této skutečnosti Poskytovateli.Pokud bude zřízena služba automatické změny hesla je odpovědný do potvrzení změny hesla pomocí elektronické pošty.
 33. Účastník je povinen po celou dobu trvání Smluvního vztahu oznamovat Poskytovateli písemně nebo formou zápisu do Uživatelského rozhraní nebo písemně a to na uvedené kontaktní adresy provozovatele změny všech identifikačních a jiných údajů týkajících se Smluvního vztahu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Jedná se zejména o změny jména, příjmení, obchodní firmy či názvu Účastníka, právní formy Účastníka. Neoznámení takové změny je porušením Smluvního vztahu. Na výzvu Poskytovatele je Účastník povinen doplnit poskytnuté údaje o další informace nezbytné k poskytování Služby a k plnění Smluvního vztahu, a to do sedmi dnů od doručení příslušné výzvy Účastníkovi.
 34. Oznámení ukončení Smluvního vztahu zasílá Účastník písemně doporučeným dopisem na Kontaktní adresy Poskytovatele. Petr Smetana, Bednářská 52/2, Duchcov 419 01
 35. Poskytovatel a Účastník považují za důvěrné veškeré informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřeného Smluvního vztahu nebo které se dozvěděly v souvislosti s jeho plněním, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí po dobu 12 měsíců po ukončení Smluvního vztahu. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na: informaci o tom, že mezi stranami byl uzavřen Smluvní vztah;podmínky pro poskytování Služby; informace, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez porušení závazku mlčenlivosti; identifikační údaje a provozní doklady, které mohou být předmětem obchodního tajemství, pokud j sou poskytnuté orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Účastníkem a Poskytovatelem; informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.
 36. Poskytovatel a Účastník se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z uzavřeného Smluvního vztahu, nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, používat v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem o telekomunikacích a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), těmito Podmínkami nebo dohodou smluvních stran. Tento závazek platí i po ukončení Smluvního vztahu.
 37. Účastník dává souhlas s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat data dle § 84 odst. 3 písm. c) zákona o telekomunikacích pro obchodní účely, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Mimo tyto účely provozovatel nepředá bez souhlasu účastníka tyto údaje třetí osobě k poskytování komerčních nebo jiných služeb.
 38. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby Účastník neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Účastníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě poskytovatele i mimo ni. Účastník tímto uděluje souhlas poskytovateli s případným měřením objemu přenesených dat technickými prostředky poskytovatele, popř. jinými činnostmi obdobného charakteru. Poskytovatel je dále oprávněn shromažďovat osobní údaje, osobní a zprostředkovací data a data související s poskytováním Služby o Účastníkovi, nutná pro jeho evidenci v systému a užívat je pro účely provozování telekomunikační sítě, nebo k poskytování Služby a souvisejících činností.
 39. Kontaktní spojení na Poskytovatele - pro smluvní záležitosti :info@m3u.cz ,Kontaktní adresa:Petr Smetana, Bednářská 52/2, Duchcov, 41901
 40. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem vzniká a) podpisem smlouvy oběma stranami, b) v případě on-line přihlášení přes stránky WWW okamžikem registrace návrhu na uzavření Smluvního vztahu Poskytovatelem, které je provedeno elektronicky v rámci těchto stránek, c) oznámením časového limitu v případě krátkodobého připojení.
 41. Smluvní vztah zaniká okamžikem smrtí fyzické osoby (Účastníka), případně zánikem právnické osoby. Smluvní vztah lze rovněž ukončit formou písemného odstoupení od smlouvy, nebo formou písemné výpovědi či dohodou smluvních stran. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou.
 42. Účastník je oprávněn vypovědět Smluvní vztah bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce (pokud se obě strany nedohodnou jinak) a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli písemnou nebo elektronickou formou, kde musí být uvedeno číslo smlouvy a IP adresa účastníka.Pokud uvedené náležitosti nejsou uvedeny , výpověď je neplatná.
 43. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smluvní vztah i z technických důvodů. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Účastníkovi písemně nebo formou elektronické zprávy na Elektronickou adresu Účastníka.
 44. Smluvní vztah vzniklý za účelem poskytování Služby se řídí těmito Podmínkami. Právní vztahy tímto dokumentem neupravené se řídí ZEK § 127/2005 Sb, Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 45. Právní vztahy při poskytování služby se řídí právním řádem České republiky , smlouvou (přihláškou) a těmito Podmínkami.

Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu
Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu
nejpozději do kalendářního měsíce od uzavření Smlouvy, bez ohledu na
to, zda Službu začal užívat nebo nikoliv, a bez ohledu na to, zda je vůči
Poskytovateli v postavení spotřebitele či nikoliv. Odstoupení musí být
učiněno písemně nebo e-mailem a doručeno Poskytovateli tak, aby je
obdržel nejpozději kalendářní měsíc od uzavření Smlouvy. V případě, že
byla Smlouva uzavřena prostřednictvím Partnera, musí být odstoupení
zasláno Partnerovi.

Nejpozději následujícího dne po doručení Odstoupení splňujícího
všechny náležitosti ukončí Poskytovatel Uživateli
poskytování Služby (deaktivuje možnost příjmu Služby kterýmkoli
způsobem a přístup Uživatele k Uživatelskému rozhraní).
Odstoupením se Smlouva ruší, přičemž smluvní strany jsou povinny si
vzájemně vrátit vše, co si do okamžiku odstoupení plnily. 


Poskytovatel je povinen vrátit Uživateli přijatou cenu Služby. Cenu Služby a případnou cenu je Poskytovatel
povinen vrátit Uživateli výhradně bezhotovostním převodem na jeho
bankovní účet. Dokud Uživatel Poskytovateli tento bankovní účet
neidentifikuje, není v prodlení s jejich vrácením.

Vady Služby a reklamace
Za vadu Služby se považuje stav, kdy je Služba nedostupná
nebo obtížně dostupná z důvodů, za které Poskytovatel odpovídá.
Zejména se za vadu Služby považuje:
Porucha, která není způsobena Uživatelem
(zejména nesprávným zapojením)


Nefunkčnost Aplikace v případě dodržení všech podmínek pro
její užití včetně podporovaných zařízení a plně funkčního připojení k
internetu, splňujícího minimální požadavky na datový tok specifikovaný
na webových stránkách Poskytovatele;


Nedostupnost Služby z důsledku událostí, za které odpovídá
Poskytovatel, zejména výpadek serveru Poskytovatele způsobující
nedostupnost Vysílání nebo některého Programu, případně
nedostupnost Uživatelského rozhraní.


Zjistí-li Uživatel vadu Služby, je povinen ji nahlásit Poskytovateli
neprodleně po jejím zjištění, nejpozději do 2 měsíců a to přes email uvedený na stránkách Poskytovatele nebo dopisem na adresu
Poskytovatele, jinak právo zanikne.


Poskytovatel je povinen začít s identifikací vady a zjišťováním její
příčiny neprodleně, nejpozději následující pracovní den. Za tímto
účelem je příslušná osoba Poskytovatele oprávněna kontaktovat
Uživatele telefonicky za účelem vysvětlení projevů vady a prvotního
určení efektivních kroků k odstranění vady. Uživatel je povinen dále
postupovat podle pokynů Poskytovatele. 


Shledá-li Poskytovatel vadu jako důvodnou, odstraní ji neprodleněpo
její identifikaci. V případě jiné vady Poskytovatel informuje Uživatele emailem o identifikované příčině vady a o způsobu jejího odstranění.
V případě, že poskytovatel neuzná reklamovanou vadu
jako důvodnou, informuje o tom Uživatele e-mailem a sdělí mu možnosti
dalšího postupu.

 

Možnost mimosoudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a
Uživatelem – spotřebitelem
V případě vzniku sporu vyplývajícího ze Smlouvy mezi
Poskytovatelem a Uživatelem, který je vůči Poskytovateli v postavení
spotřebitele, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení
sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s
Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na
internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při
mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré
případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu
nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního
řešení sporu dobrovolná.


Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu
jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů,
technologických změn ovlivňujících Službu, nebo z důvodu rozšíření
nebo změn Služeb. Nová verze Podmínek se na vztah s dosavadními
Uživateli použije pouze za podmínek dle tohoto článku.

Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o zásadní změně
Podmínek nejméně 15 dní před nabytím její účinnosti prostřednictvím emailu a prostřednictvím webových stránkách Poskytovatele, přičemž v
rámci této informace informuje Uživatele o podstatě změny oproti
dosavadnímu znění Podmínek a poskytne jim odkaz na znění nové.
Uživatel je oprávněn nové znění Podmínek odmítnout oznámením
zaslaným Poskytovateli prostřednictvím e-mailu.


Výslovné odmítnutí změn Podmínek Uživatelem
je považováno za ukončení Smlouvy Uživatelem ke dni nabytí účinnosti
nového znění Podmínek. Nabytím účinnosti nového znění Podmínek
Smlouva zaniká, čímž nejsou dotčeny doposud nesplněné závazky
Uživatele vůči Poskytovateli, vzniklé po dobu trvání Smlouvy.


Nové znění Podmínek je účinné vůči všem Uživatelům, kteří je
neodmítli ode dne jeho účinnosti, přičemž veškeré užívání
Služby Uživateli po nabytí účinnosti nového znění se řídí tímto novým
zněním. V případě, že Poskytovatel nedodržel lhůtu k rozeslání
oznámení o změně nabývá nové znění Podmínek vůči
Uživatelům účinnosti uplynutím lhůty 30 dní od okamžiku, kdy se o
novém znění dozvěděli.


Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č.
634/1992Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního
řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele.
Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je
předmětem sporu.

ZPĚT NA ÚVOD